Splošni pogoji poslovanja

Z uporabo spletne strani www.tine.si obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Vse cene na spletni strani www.tine.si so v EUR in vsebujejo 22 % DDV.

Splošni pogoji poslovanja za prenos in ravnanje s pošiljkami.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dejavnosti TINE, d.o.o., Ljubljana, Ulica nadgoriških borcev 34, 1231 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu Tine, d.o.o.) v zvezi s kurirskimi storitvami, ne glede na to ali Tine, d.o.o. sam dostavi pošiljke ali le-to prepusti tretji osebi.

1. Uvod

Pri vseh kurirskih storitvah razen pri kurirskih storitvah isti dan Tine, d.o.o.  deluje kot posrednik. S prejemom naročila stranke pri  Tine, d.o.o.,  ta v svojem imenu  naroči prevozne storitve pri eni izmed kurirskih služb, s katerimi ima Tine, d.o.o. sklenjen dogovor. Tine, d.o.o. je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za izvedbo prevoza. Izpolnitev obveznosti, povezanih s prevozno storitvijo, je izključno odgovornost kurirskih služb, izbranih za izvedbo prevoza. Le-te in ne Tine, d.o.o., opravljajo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk in so odgovorne za izvedbo.

Tine, d.o.o. nudi strankam domače in mednarodne prenose pošiljk in opravlja kurirske storitve v istem dnevu za ustanove, institucije, podjetja, naročnikom, praviloma pravnim osebam (v nadaljevanju pošiljatelj), ki sklenejo pogodbeno razmerje z izvajalcem in poravnavajo svoje obveznosti po določenih obdobjih,praviloma naknadno po opravljeni storitvi.Tine, d.o.o. opravlja kurirske storitve v istem dnevu tudi fizičnim in pravnim osebam-enkratnim naročnikom, s katerimi nima sklenjene pogodbe o sodelovanju za prevoz pošiljk, vendar so pred izvedbo storitve seznanjeni z splošnimi pogoji Tine, d.o.o..

Tine, d.o.o. si pridržuje pravico, da v izrednih primerih lahko odkloni podpis pogodbenega razmerja ali zavrne izpolnitev pogodbe ali jo za nekaj časa zamrzne.

Pri storitvah dostave v  istem dnevu, stranka s prejemom prevoznega potrdila ali s podpisom Pogodbe o sodelovanju za prevoz pošiljk potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja Tine, d.o.o. in da se z njimi strinja. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del Pogodbe o sodelovanju za prevoz pošiljk. Plačilo prevoznih storitev je možno po predračunu, z Moneto ali po izstavljenem računu na transakcijski račun.

2. Oddelek za podporo uporabnikov

Tine, d.o.o. na sedežu podjetja nudi podporo uporabnikom vsak delovnik med 8.00 in 17.00 uro. Tine, d.o.o. je dolžan stranko na njeno željo obveščati o statusu pošiljke od dneva prevzema do dneva vročanja vsak delavnik med 8.00 in 17.00 uro. Na zahtevo stranke pošlje potrdilo o dostavi in obravnava morebitne reklamacije v zvezi s prenosom pošiljk.

Oddelek za podporo uporabnikom je dosegljiv:

 • po telefonu 01 56 17 000
 • ali na elektronskem naslovu tine@tine.si

3. Informacije in urejanje reklamacij

Poleg informacij o pošiljkah, oddelek za podporo uporabnikom sprejema morebitne pisne reklamacije oziroma prijave o nastalih škodah in posreduje prijavo osebi, zadolženi za urejanje škodnih postopkov.

Po prejemu reklamacije odgovorna oseba preveri prijavo, poskrbi za preverjanje in o ugotovitvah pisno obvesti podajalca reklamacije.

Oddelek za podporo uporabnikom reklamacije obravnava v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni od prejema reklamacije in na prejeto reklamacijo pisno odgovori.

Vsi zahtevki za povračilo škode morajo biti uveljavljeni pisno in se hranijo v podjetju Tine, d.o.o.. Zaradi nadaljnjih postopkov in ohranjanja visoke kakovosti storitev se poskusijo ugotoviti razlogi oziroma dejavniki, ki so vplivali na škodni primer in ustrezno preprečiti ponovni nastanek škodnega primera.

Zahtevke za vračilo zaradi poškodbe ali zamude pri vročitvi je potrebno uveljavljati v 8 dneh, ki začnejo teči z dnem, ko bi vročanje moralo biti izvršeno. Po preteku tega roka uporabnik izgubi pravico zahtevati povračilo škode od izvajalca

Tine, d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček.

Najvišje višine odškodnin za pošiljke:

a. Za kurirske storitve v istem dnevu:

Kraja pošiljke,izropanje,izguba : višina dejanske škode, vendar največ do 300 EUR

Poškodba pošiljke: višina dejanske škode, vendar največ do 200 EUR.

Neizvedena ali napačno izvedena storitev in prekoračitev roka prenosa pošiljke:

-cena plačana za izvedeno storitve.

Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam (odgovornost prevoznika je zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora).

b. Za ostale kurirske storitve (paketna dostava naslednji dan, mednarodna dostava):

Uporabljajo se določila Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR).

Če se iz kakršnih koli razlogov ne uporabijo določila Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR), za izgubo ali poškodbo pošiljke ali njenega dela je Tine, d.o.o. omejeno odgovoren na 10 evrov na kilogram, skupni znesek pa je omejen na največ 1.000 evrov.

Za prekoračitev roka prenosa pošiljke: cena plačana za izvedbo storitve.

Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam (odgovornost prevoznika je zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora).

4. Cilji splošnih pogojev poslovanja in območne veljavnosti

Tine, d.o.o. opravlja kurirske storitve v istem dnevu prednostno pogodbenim partnerjem. Pogodbeno razmerje se sklene s Pogodbo o sodelovanju za prevoz pošiljk. Časovna veljavnost Pogodbe o sodelovanju je odvisna od medsebojnega dogovora obeh strank, za katero se dogovorita ob pripravi ponudbe in sklenitvi pogodbenega razmerja.

Pojem »redni naročnik« opredeljuje pogodbenega naročnika, ki naroča storitev izvajalca najmanj desetkrat mesečno.

Tine, d.o.o. vnese podatke o stranki v informacijski sistem in omogoči nemoteno pogodbeno sodelovanje.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo izključno na tiste prevozne dejavnosti, katere Tine, do.o. opravi na področju Republike Slovenije.

V okviru prenosa pošiljk v notranjem prometu nudi Tine, d.o.o. naslednje kurirski storitve: Ljubljana isti dan, Slovenija isti dan, Slovenija paketna dostava.  V okviru mednarodnega prometa pa tujina Express/Standard.

Opravljanje kurirskih storitev isti dan:

 • na podlagi pravočasnega naročila stranke Tine, d.o.o. opravi prevzem pošiljke na mestu dogovorjenem za prevzem pošiljke in vroči pošiljko na navedeni naslov naslovnika. Od prevzema do vročanja lahko stranka sledi poteku vročanja preko oddelka za podporo uporabnikom.
 • v primeru preusmeritve pošiljke Tine, d.o.o. s pomočjo pravočasnih informacij podanih s strani stranke vroči pošiljko na nov točen naslov vročanja.
 • vročanje je pravilno izvedeno, ko se pošiljka vroči na naslovu naslovnika. Podpis naslovnika je potreben samo v primeru, da pošiljatelj predhodno izpolni prevozno potrdilo ali predloži svojo dobavnico.
 • v primeru da Tine, d.o.o. pošiljke ne more vročiti zaradi napačnega ali nepopolnega naslova oz. naziva naslovnika ali njegove odsotnosti oz. v primeru, ko naslovnik odkloni prevzem, se vročanje šteje kot izvršeno. Če stranka nemudoma ne da navodil za nadaljnje ravnanje in ne prevzame dodatnih stroškov, lahko Tine, d.o.o. v skladu z Obligacijskim zakonikom paket pošiljko proda in z dobljenim denarjem pokrije svoje stroške.

5. Pošiljka, prevozno potrdilo, pakiranje, naslavljanje, odprema

Pošiljatelj je dolžan pošiljko pravilno zapakirati in podati kurirju podatke o naslovniku (točen naziv, naslov,poštna številka,kraj, telefon,kontaktna oseba). Neembalirane pošiljke se sprejmejo pri kurirskih storitvah Ljubljana isti dan in Slovenija isti dan po predhodnem dogovoru. Tine, d.o.o.  prevzame odgovornosti samo za ustrezno pakirane in točno naslovljene pošiljke. V primeru neustrezne embalaže si Tine, d.o.o. pridržuje pravico pošiljko prepakirati in obračunati dodatne nastale stroške v zvezi s tem.

Izvozni paket mora biti opremljen z vsemi prevoznimi dokumenti, ki so potrebni za izvoz v mednarodnem prometu: Naslov naslovnika na vsakem paketu, s priloženimi izvoznimi računi ( v treh izvodih, tudi v primeru vzorcev in brezplačnih pošiljk). Za zamude, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali manjkajočih dokumentov je odgovoren pošiljatelj ali oseba, ki je izdala nepopolno dokumentacijo; le-ta mora povrniti tudi dodatne stroške, ki so pri tem nastali izvajalcu.

Za kurirsko storitev Slovenija paketna dostava , tujina Express/Standard velja:

Tine, d.o.o.  deluje kot posrednik. S prejemom naročila stranke pri  Tine, d.o.o.,  ta v svojem imenu naroči prevozne storitve pri eni izmed kurirskih služb, s katerimi ima Tine, d.o.o. sklenjen dogovor. Tine, d.o.o. je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za izvedbo prevoza. Izpolnitev obveznosti, povezanih s prevozno storitvijo, je izključno odgovornost kurirskih služb, izbranih za izvedbo prevoza. Le-te in ne Tine, d.o.o., opravljajo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk in so odgovorne za izvedbo.

 • uporabnik lahko odda pakete, ki so popolnoma zaprti.
 • pošiljke, iz katerih štrlijo dolgi ostri deli, niso primerni za prenos.
 • embalažo je potrebo optimalno izkoristiti, saj le ustrezna velikost, kakovost embalaže ter popolnoma zapolnjen notranji prostor varuje blago pred morebitno škodo.
 • tehnično blago naj ob pakirano v originalno embalažo s primernim notranjim polnilom.
 • blago,ki ga ni moč ustrezno zapakirati, je potrebno dodatno ustrezno zaščititi.
 • paket je potrebno zapreti z vseh strani in zlepiti z lepilnim trakom.
 • nevarno blago se ne sme oddati niti z zunanjo embalažo.

Nalepka »Lomljivo« ne oprošča pošiljatelja od obveznosti primernega pakiranja blaga, saj nalepka ne obvaruje vsebine pošiljke.

6. Prevzem pošiljke kurirska storitev isti dan

Prevzem pošiljke se opravi na naslovu pošiljatelja oziroma tretjem naslovu ob dogovorjeni uri.

Ob prevzemu pošiljke voznik izvajalca na zahtevo pošiljatelja izda potrdilo o prevzemu pošiljke.

7. Dostava pošiljke kurirska storitev isti dan

Tine, d.o.o. lahko prekorači izročilni rok zaradi lastnosti blaga ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali odvrniti.

Tine, d.o.o. lahko prekorači izročilni rok tudi zaradi jutranjih in popoldanskih prometnih konic, čakanja kurirja, prometne nesreče, zastojev na cesti, premenskih pogojev.

Tine, d.o.o. je odgovoren za prevzem, prenos in dostavo pošiljk, ki jih opravi sam.

Dostava je pravilno izvedena, ko se pošiljka vroči na običajno sprejemno mesto za dostavo na naslovu naslovnika proti podpisu, če je pošiljatelj predhodno izpolnil prevozno potrdilo oziroma predložil svojo dobavnico.

Naslovnik pošiljke se je za sprejem pošiljke dolžan podpisati na prevozno potrdilo, ter podati vozniku osebno ime. Sem spadajo tudi osebe, ki se zadržujejo v prostorih naslovnika ali sosedi. Voznika se pri vročanju ne sme zadrževati. Če mora voznik čakati, se storitev dodatno obračuna.

8. Teža in mere pošiljk

V okviru storitve isti dan izvaja Tine, d.o.o.  dostavo pošiljk do mase 1,300 kg ki ne presegajo naslednjih mer: dolžine do 320 cm, višine do 180 cm in širine do 100 cm. V primeru, da je pošiljka večja od dovoljenega obsega si Tine, d.o.o. pridržuje pravico zaračunati dodatne nastale stroške v zvezi s tem. Pri izračunu stroškov dostave se upošteva absolutna teža. V primeru, če izračunana volumenska teža presega dejansko težo pošiljke ima Tine, d.o.o. pravico obračunati stroške dostave na podlagi ugotovljene volumenske teže (V x D x Š v cm/5000).

V okviru storitve Slovenija paketna dostava, tujina Express/Standard je največja dovoljena teža pošiljke 50 kg, dovoljena pa je velikost pošiljke ki ne presega dolžine 150 cm, višine 150 cm in širine 80 cm.

9. Vrsta blaga izključenih iz storitev izvajalca

Vrste pošiljk, ki jih Tine, d.o.o. pod nobenim od naslednjih pogojev ne sprejme za prenos:

 • blago, ki je zaradi svoje narave nagnjeno k uničenju
 • posmrtni ostanki, žive živali in rastline
 • blago v vrečah, vrečkah, razsuti tovor in blago v lesenih zabojih.
 • blago z visoko vrednostjo, dragocene kovine, slike in ostala umetniška dela
 • antikvitete, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo
 • dragulji, krzno, zlato,srebro, denar in kovanci
 • blago, ki zahteva skladiščenje pri določenih temperaturah
 • orožje in strelivo
 • nevarno blago vseh vrst (kot npr. strupene, vnetljive, eksplozivne in podobne snovi), ki ogroža zdravje in bi lahko povzročilo škodo, se ne sme oddati niti z zunanjo označbo.
 • pošiljke, iz katerih štrlijo ostri deli.
 • zvezane pošiljke
 • steklo in steklene predmete
 • droge
 • po posebnem pisnem dogovoru prevzamemo na prenos nevarne stvari v skladu s predpisi ADR, s tem da je pošiljatelj obvezan, da skupna količina dnevno oddanih pošiljk ne presega predpisa ADR.

V primeru, ko izvajalec ugotovi, da prevaža takšne pošiljke, ki kršijo zgoraj navedene omejitve za prenos, nosi vso odgovornost za nastalo škodo izključno pošiljatelj sam vsem oškodovanim.

10. Storitev

Tine, d.o.o.  pri prevzemu pregleda le zunanjost pošiljke, pridržuje pa si pravico, da pregleda vsebino pošiljke, če utemeljeno sumi, da le ta ne ustreza pogojem iz točke 9. Če izvajalec odkrije takšno blago v času transporta ali hrambe, to zapisniško ugotovi in o tem obvesti pošiljatelja, ter pošiljko izroči pošiljatelju na njegove stroške.

Jamčevalni čas izvajalca za izvedbo prenosa pošiljke po Ljubljani je v normalnih razmerah ena do dve uri. Storitev predčasna dostava v Ljubljani pomeni prenos pošiljke v roku ene ure. Časovno določena storitev pomeni dostavo ob določeni uri ali do določene ure.

Čas dostave iz prejšnjega odstavka ne velja v času izjemnih razmer na cesti (vremenske razmere, prometne nesreče,prometne konice, prazniki itd.) oziroma v primerih višje sile ali čakanja kurirja.

Storitev Slovenija dostava isti dan, se izvaja na območju Republike Slovenije po dogovoru s pošiljateljem. Jamčevalni čas za prenos pošiljke je v normalnih razmerah tri ure ali šest ur, ob upoštevanju cestno prometnih predpisov, hitrostnih omejitev in razmer na cesti. Čas prenosa pošiljke ne velja v času izjemnih razmer na cesti (vremenske razmere, prometne nesreče, prometne konice, prazniki ipd.)

Rok vročanja v mednarodnem prenosu je 2 do 5 delovnih dni.

11. Cene storitev in način njihovega zaračunavanja

Cene storitev prenosa pošiljk so skladne z veljavnim cenikom, ki je na voljo na vidnem mestu v poslovnih prostorih Tine, d.o.o..

Tine, d.o.o.  mora na zahtevo stranke omogočiti vpogled v celoten cenik storitev prenosa pošiljk.

Morebitne popuste, katerih vrednosti se zvišujejo glede na količino in pogostnost prenosa pošiljk, Tine, d.o.o.  in stranka določita na podlagi rabatne lestvice, ki je sestavni del cenika prenosa pošiljk.

Tine, d.o.o. je upravičen stranki zaračunati postanek na vsakem naslovu, ki je v zvezi s prenosom določene pošiljke.

Stranka lahko storitev plača preko Monete ali preko transakcijskega računa izvajalca.

12. Veljavnost naknadnih dogovorov

Tine, d.o.o.  si pridržuje pravico, da pri določenih vprašanjih podpiše dogovor, ki odstopa od Splošnih pogojev poslovanja, ti dogovori pa ne morejo nasprotovati drugimi pravnimi ureditvami, ki urejajo kurirske dejavnosti in lahko nastanejo izključno v pisni obliki, da postanejo veljavni.

Vsi ostali dopolnilni dogovori veljajo samo v pisni obliki.

13. Splošna oziroma krajevna omejenost in začasna prekinitev izvajanja storitev

Tine, d.o.o. lahko omeji oziroma začasno prekine predajo pošiljk na osnovi določb Splošnih pogojev poslovanja, v kolikor je to potrebno zaradi višje sile ali ukrepov oblasti.

Tine, d.o.o. lahko začasno prekine oziroma odstopi od splošno uporabljenega urnika opravljanja storitev zaradi težav,povezanih s prometom, oziroma vremenskih okoliščin.

V teh primerih stranka ne more uveljavljati odškodnine.

14. Varovanje podatkov, obveznost varovanja tajnosti

1. Tine, d.o.o. obdeluje in posreduje podatke  ki jih pridobi v zvezi z vročanjem pošiljk v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

– razen izjem 9. točke te določbe – na osnovi pravil o varnosti osebnih in javnih podatkov.

Zunanji izvajalci ki izvajajo storitve za Tine, d.o.o. so obvezani pridobljene podatke za izvedbo naročila obdelovati z zakonom.

Vaše osebne podatke pridobivamo preko kontaktnega obrazca, elektronske pošte in telefona. Uporabljamo jih za potrebe komunikacije (npr. ponudba, račun, izvedba storitve) in jih ne posredujemo tretjim osebam ali tržimo. V kolikor izvaja storitev zunanji izvajalec mu posredujemo podatke za izvedbo storitve.

Za točnost vnesenih in posredovanih podatkov Tine, d.o.o. ne odgovarja.

Vsi omenjeni podatki se shranjujejo na elektronskih naslovih podjetja Tine, d.o.o. in jih hranimo dokler imamo z uporabnikom poslovno komunikacijo. Dostop do njih ima izključno Tine, d.o.o..

Če želite izbris vaših podatkov ali več informacij o varovanju osebnih podatkov, kontaktirajte urednika spletne strani tine.si, na elektronski naslov: tine@tine.si. Na vašo zahtevo se bojo podatki izbrisali v najkrajšem možnem času.

2. Tine, d.o.o. se zavezuje, da:

a) Zaprtih pošiljk ne sme odpirati, razen izjem iz 9. točke te določbe.

b) Podatkov, ki jih pridobi pri opravljanju storitev, ne sme posredovati drugim osebam, razen pošiljatelju in naslovniku in pogodbenim partnerjem ki izvajajo storitev.

c) Pošiljko zaradi preverjanja vsebine sme predati samo pooblaščenim državnim organizacijam.

d) Podatke o opravljenih storitvah ne sme posredovati drugim osebam, razen pošiljatelju, naslovniku, oziroma pooblaščenim državnim organizacijam.

3. Tine, d.o.o. lahko odpre zaprto pošiljko, če:

a) je embalaža pošiljke v tolikšni meri poškodovana, da brez ponovnega pakiranja, vročanje vsebine pošiljke ni mogoče.

b) To utemeljuje nevarnost, ki jo lahko povzroči vsebina pošiljke.

c) Vsebino pošiljke Tine, d.o.o. proda zaradi neporavnanih obveznosti.

d) Zaprte pakete lahko preveri samo zaradi pridobitve podatkov in v meri, ki je pomembna zaradi nemotenega vročanja.

4. O odpiranju pošiljke določa Tine, d.o.o. , o postopku pa se vodi zapisnik.

Ta različica Splošnih pogojev poslovanje stopi v veljavo dne 23. 5. 2018.