Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je TINE, d.o.o., Ljubljana, Ulica nadgoriških borcev 34, Ljubljana, DŠ:77980271, kurirska dejavnost. Osebne podatke naših uporabnikov skrbno varujemo  v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

OBSEG OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Tine,d.o.o,Ljubljana zbira osebne podatke izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, podatki za prevzem pošiljke, podatki za dostavo pošiljke, dostava po povzetju, pošiljanje računov) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.
ime in priimek
naslov in kraj
naslov elektronske pošte
kontaktno telefonsko številko
številko transakcijskega računa za nakazilo odkupnine

PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. V primeru uporabe spletnega mesta www.tine.si, se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki za potrebe pošiljanja ponudbe, pošiljanja računov, naročila prevzema in  dostave pošiljke in dostave po povzetju, vpiše svoje podatke in s klikom na okenček potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji in varovanju zasebnosti.
Šteje se, da otrok do 15. Leta starosti ni sposoben razumeti pomena in posledic privolitve v obdelavo osebnih podatkov, zato je potrebna privolitev staršev oz. zakonitega zastopnika.
Če uporabnik na spletni strani www.tine.si ne vpiše vseh osebnih podatkov za potrebe izdelave ponudbe dostave, prevzema pošiljke, dostave pošiljke in dostave po povzetju, potem Tine,d.o.o.,Ljubljana ne more izvršiti naročila dostave.

PRAVICA UPORABNIKA ZAHTEVATI PRENEHANJE UPORABE OSBENIH PODATKOV

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za obdelavo naročila dostave in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov.

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.  Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Upravljavec osebnih podatkov TINE,d.o.o., Ljubljana   ne hrani IP naslovov obiskovalcev.  Podatke lahko v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov.
Tine,d.o.o., Ljubljana osebnih podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Izvajalcem dostave bomo zaupali le naslov za prevzem, naslov za dostavo pošiljke in kontaktno telefonsko številko. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.
Podatki, ki jih Tine,d.o.o.,Ljubljana zbira in obdeluje bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Tine,d.o.o., Ljubljana.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN ODGOVORNA OSEBA

Uporabnik podatkov je podjetje Tine,d.o.o., Ljubljana, Ulica nadgoriških borcev 34, Ljubljana.
Na vsa vprašanja o zaupnosti uporabnikovih podatkov vam je na voljo odgovorna oseba za upravljanje s podatki.
Tine,d.o.o., Ljubljana
Blaž Bole
Tel.: 01 56 17 000
E-pošta: blaztine@tine.si